Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thông báo mời họp V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

TB-MỜI-HỌP-ĐHĐCĐ

Tin liên quan