Công bố thông tin – Kế hoạch SXKD 2017

Văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam công bố thông tin hoạt động của công ty năm 2017, gồm các nội dung:

  • Thẩm định và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Nội dung ngày đã được Tổng giám đốc ký ngày 11/04/2017.

Tải về

Tin liên quan