Công bố thông tin 2017

Văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam công bố thông tin hoạt động của công ty năm 2017, gồm các nội dung:

  • Báo cáo tiền lương, tiền thưởng (Phụ lục 03)
  • Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới hằng năm (Phụ lục 04)

Nội dung ngày đã được Tổng giám đốc ký ngày 31/03/2017.

Tải về

Tin liên quan